This page is also available in United States (English)

Gebruiksvoorwaarden

Deze website ("Web Site") wordt u aangeboden door Speech Processing Solutions Gmbh, Gutheil-Schoder-Gasse 8-12, 1100 Wenen, Oostenrijk ("SPS").

De volgende gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op uw toegang en gebruik van deze Web Site. Specifieke bepalingen en voorwaarden kunnen van toepassing zijn op (i) specifieke inhoud, gegevens, materialen of informatie opgenomen op of beschikbaar gesteld via deze Web Site (de "Inhoud"); en (ii) specifieke inhoud, gegevens, materialen of informatie die u kunt uploaden, verzenden en/of publiceren op de Web Site ("Gebruikers Inhoud"); en (iii) transacties verricht via deze Web Site. Dergelijke specifieke bepalingen kunnen gelden in aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden of, wanneer en voor zover uitdrukkelijk vermeld, ter vervanging van deze Gebruiksvoorwaarden.

1. Acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden

Door de toegang tot of het gebruik van deze Web Site aanvaardt u expliciet de Gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die zijn opgenomen of waarnaar hierin wordt verwezen of eventuele aanvullende voorwaarden uiteengezet op deze Web Site. Als u NIET akkoord gaat met al deze Gebruiksvoorwaarden, dient u deze Web Site NIET te bezoeken of gebruiken.

2. Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door SPS worden gewijzigd. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden van kracht zijn vanaf het moment van plaatsing daarvan. Door de Web Site na plaatsing van gewijzigde Gebruiksvoorwaarden te blijven bezoeken of gebruiken, wordt u geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard. Het wordt u aangeraden om regelmatig de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden te bekijken. Op andere SPS websites kunnen andere gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.

SPS behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te stoppen met de Web Site of wijzigingen en updates met betrekking tot de Web Site of de Inhoud van de Web Site te maken. SPS behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook, op elk moment

en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang van een persoon tot de Website of enig deel daarvan te beperken, te weigeren of te beëindigen.

3. Privacybeleid

Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met deze Web Site zal uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid van SPS en deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Privacybeleid zoals gepubliceerd op deze Web Site.

4. Disclaimers

ALLE INFORMATIE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, TEKST, BEELDEN, AFBEELDINGEN, LINKS EN ANDERE MATERIALEN) OP DE WEBSITE IS BESCHIKBAAR ZOALS ZIJ IS EN ZOALS ZIJ BESCHIKBAAR IS. SPS EN HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN, GELIEERDE BEDRIJVEN, PARTNERS, LICENTIEGEVERS, MERK LICENTIEHOUDERS EN LEVERANCIERS SLUITEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK UIT ALLE VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK OF AAN DE WERKING VAN DEZE WEBSITE, DE INHOUD OF GEBRUIKER INHOUD, VOOR ZOVER DAT WETTELIJK IS TOEGESTAAN.

Noch SPS, noch haar dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, partners, licentiegevers, merk licentiehouders en leveranciers geven garanties of verklaringen dat (i) de Web Site aan uw vereisten voldoet;(ii) de Web Site ononderbroken, tijdig, veilig, of vrij van fouten is; of (iii) het resultaat dat kan worden verkregen uit het gebruik van de Web Site (met inbegrip van alle informatie en het materiaal op deze Web Site) juist, volledig, nauwkeurig, betrouwbaar is, of anderszins aan uw eisen voldoet.

De Web Site is een openbare website, daardoor geniet uw Gebruikers Inhoud geen bescherming van vertrouwelijkheid. Plaats hier geen vertrouwelijke informatie.

SPS en haar dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, partners, licentiegevers, merk licentiehouders en leveranciers zijn niet aansprakelijk voor onderbrekingen of het wegvallen van het Internet, netwerk of “ hosting services” en garanderen niet dat de Web Site of de diensten die deze Web Site beschikbaar stellen of elektronische communicatie verzonden door SPS vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

Het downloaden of anderszins verkrijgen van materiaal door het gebruik van deze Web Site gebeurt op uw eigen discretie en risico. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens, die voortvloeit uit het downloaden van dergelijke materialen.

5. Registratie

Toegang tot bepaalde gebieden van de Web Site en het gebruik van bepaalde functies of kenmerken van de Web Site kunnen van u registratie als deelnemer verlangen. Deze registratie is gratis.

Wanneer u zich registreert, moet u een unieke gebruikersnaam of "titel” en een wachtwoord kiezen en moet u een uniek, geldig, lopend en controleerbaar e-mailadres aangeven. Dubbel gebruik van gebruikersnamen en e-mailadressen is niet toegestaan, dus als de naam of het adres dat u kiest al in gebruik is, wordt u gevraagd een andere gebruikersnaam en e-mailadres te kiezen. U bent zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord. SPS behoudt zich het recht voor om uw gebruikersnaam of de door u ingediende inhoud aan de Web Site te verwijderen of uw inschrijving te weigeren of te annuleren wanneer u een gebruikersnaam kiest die, naar onze enige discretie, onzedelijk, onbehoorlijk, beledigend of anderszins onjuist is. U bent zelf verantwoordelijk voor het beperken van de toegang tot uw computer(s). U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account, gebruikersnaam en/of wachtwoord die het gevolg zijn van uw gedrag, passiviteit, of nalatigheid. Als u zich bewust bent geworden van een verdachte of ongeoorloofde gedraging met betrekking tot uw account, gebruikersnaam en/of wachtwoord, neem dan onmiddellijk contact met ons per e-mail. We kunnen naar eigen goeddunken, registratie van een specifieke e-mail service of ISP beletten.

6. Deelnemer

Door het inzenden van Gebruikers Inhoud op de Web Site, stemt u ermee in dat het materiaal juist, constructief en relevant is en geen elementen bevat die onwettelijk zouden kunnen zijn of anderszins ongeschikt zijn voor publicatie, inclusief maar niet beperkt tot elementen die (1) lasterlijk of schadelijk zijn voor een andere persoon of entiteit;(2) schade kunnen toebrengen aan personen of eigendommen of anderszins belastend of intimiderend zijn voor een persoon of organisatie;(3) de wettelijke rechten van een persoon kunnen schenden (met inbegrip van het recht op privacy of publiciteit); (4) pornografisch, onzedelijk, godslasterlijk, grof, onfatsoenlijk of bedreigend zijn; (5) op culturele, etnische of andere gronden verwerpelijk zijn; of (6) een illegale activiteit suggereren of stimuleren.

Voordat u enig materiaal inzendt, zult u alle redelijke inspanningen verrichten om virussen of andere besmettelijke of destructieve kenmerken op te sporen en te verwijderen. U mag ook geen kettingbrieven, piramide stelsels, enquêtes en sollicitaties inzenden via de Web Site. U mag ook geen kopteksten (“headers”) namaken of identificaties of andere gegevens manipuleren om de oorsprong van enige Inhoud en/of Gebruikers Inhoud die via onze Web Site is doorgegeven te achterhalen of uw aanwezigheid op de Web Site manipuleren. U mag zich niet inmengen met of verstoring veroorzaken op onze sites, servers of netwerken of enige actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting van onze infrastructuur vormen.

U bevestigt, verklaart en garandeert dat de Gebruikers Inhoud ingezonden via de Web Site geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van een ander, zoals maar niet beperkt tot auteursrecht, handelsmerk of een octrooi, of enige geheimhoudingsplicht.

U erkent en stemt ermee in dat al uw ideeën, inzendingen, opmerkingen of andere Gebruikers Inhoud die u inzendt via de Web Site die geen bescherming van intellectuele eigendom geniet zonder vergoeding of toerekening kan worden gebruikt door andere deelnemers.

U verleent hierbij aan SPS, haar dochterondernemingen, filialen, merk licentiehouders en andere partners een wereldwijde, onherroepelijke, royalty-vrije, niet-exclusieve, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om de Gebruikers Inhoud die u inzendt op deze Web Site of enige andere SPS website of in andere SPS marketing of public relatie materialen, te gebruiken, te reproduceren, afgeleide werken van te maken, te verspreiden, publiekelijk uit te voeren, publiekelijk te tonen, te verspreiden en te publiceren in alle mogelijke media.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen Gebruikers Inhoud en de gevolgen van het inzenden en/of de publicatie ervan. SPS kan, maar is niet verplicht, voor en/of na de inzending de Gebruikers Inhoud te controleren en monitoren. U erkent echter dat het voor ons onmogelijk is om alle Gebruikers Inhoud te controleren en te monitoren. SPS, haar dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, partners, licentiegevers, merk licentiehouders en leveranciers aanvaardt geen verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit of de geldigheid van Gebruikers Inhoud welke door derden op de Web Site is geplaatst.

SPS bevestigt geen enkele Gebruikers Inhoud of opinie, aanbeveling of advies die daarin wordt uitgedrukt en SPS wijst aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid in verband met Gebruikers Inhoud.

SPS heeft het exclusieve recht en de mogelijkheid om naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook en op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming, berichten of een andere Gebruikers Inhoud die aanstootgevend, ongepast of anderszins in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden te bewerken en/of te verwijderen. Elke gebruiker die van mening is dat Gebruikers Inhoud verwerpelijk of ongepast is, wordt verzocht onmiddellijk contact op te nemen met SPS per e-mail. Na ontvangst van een dergelijke kennisgeving, zal SPS binnen een redelijke termijn zich inspannen om maatregelen te treffen welke SPS nodig acht. Aangezien dit een handmatig proces is, is het mogelijk dat een dergelijk Gebruikers Inhoud niet onmiddellijk kan worden bewerkt of verwijderd.

7. Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZAL SPS OF EEN VAN HAAR DOCHTER ONDERNEMINGEN, FILIALEN, PARTNERS, LICENTIEGEVERS, MERK LICENTIEHOUDERS OF LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, BOETES, SPECIALE OF INCIDENTELE OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN, OF IN VERBAND MET DE TOEGANG, GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID VAN TOEGANG OF GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, DE INHOUD OF DE GEBRUIKERS INHOUD, ZELFS WANNEER SPS IS GEINFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, BEHALVE VOOR ZOVER DERGELIJKE SCHADE RECHTSTREEKS EN UISTLUITEND ONTSTAAT DOOR EEN OPZETTELIJKE FOUT OF GROVE NALATIGHEID AAN DE ZIJDE VAN SPS.

Als u in een land of staat woont waar een van de bovenstaande uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid of een van de uitsluitingen van garanties in hoofdstuk 4 hierboven niet toegestaan is, zullen dergelijke uitsluitingen en beperkingen niet van toepassing zijn voor zover zij niet zijn toegestaan. In een dergelijk geval wordt de uitsluiting of beperking beperkt tot de hoogste mate toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving.

8. Inhoud afkomstig van een derde/Software

SPS is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van enige site die eigendom is van een derde partij die via een hyperlink gekoppeld is aan de Web Site, ongeacht of deze hyperlink wordt verzorgd door de Web Site of door een derde partij in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Elke link op de Web Site naar een andere site is niet bedoeld als goedkeuring van die andere site en er wordt geen uitspraak of garantie gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid of geschiktheid van de inhoud van een site die aan de Web Site is gekoppeld en SPS aanvaardt daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid.

Alle software die beschikbaar is voor het downloaden van of door deze Web Site is onderworpen aan de voorwaarden van elke toepasselijke licentieovereenkomst. Behalve zoals uiteengezet in de toepasselijke licentieovereenkomst, is de software uitsluitend beschikbaar gesteld voor het gebruik door eindgebruikers, het is uitdrukkelijk verboden verdere kopieën of reproducties te maken of de software verder te distribueren. GARANTIES, VOOR ZOVER DIE ER AL ZIJN, MET BETREKKING TOT DERGELIJKE SOFTWARE ZIJN ALLEEN VAN TOEPASSING ZOALS UITDRUKKELIJK UITEENGEZET IN DE TOEPASSELIJKE LICENTIEOVEREENKOMST. SPS NEEMT UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ALLE VERDERE VERKLARINGEN EN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE.

9. Auteursrecht en handelsmerken

Auteursrechten en alle andere eigendomsrechten op de Inhoud verstrekt door SPS, haar filialen, dochterondernemingen, merk licentiehouders en / of andere partners, de software voor het beheren en publiceren van de Web Site, het opstellen van de gegevens op de Web Site en de indeling, de volgorde en de rangschikking van deze Web Site, zijn alle eigendom van SPS en / of haar merk licentiehouders, andere partners of licentiegevers. Alle rechten op de Inhoud die daarin niet uitdrukkelijk zijn verleend, worden voorbehouden.

Philips en het Philips Shield Emblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden gebruikt door Speech Processing Solutions GmbH onder licentie van Koninklijke Philips N.V.

Philips en alle andere geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en haar filialen zijn belangrijke activa van de onderneming. Correct gebruik van deze handelsmerken is belangrijk en u dient de instructies te volgen van Philips wanneer u refereert aan de producten en diensten van ons bedrijf. U kunt meer informatie vinden op www.ip.philips.com.

Het gebruik en de registratie van de naam PHILIPS is uitsluitend voorbehouden aan onze onderneming. U mag geen gebruik maken of registratie doen plaatsvinden van een bedrijfsnaam, statutaire naam, handelsnaam, domeinnaam of andere naam, aanduiding of beschrijving, waarvan de Philips-naam of een naam of een daarmee vergelijkbare naam die bestaat uit een deel van de Philips naam of enig ander geregistreerd handelsmerk van Koninklijke Philips N.V. deel uitmaakt.

10. Eigendomsrechten op de Web Site

Deze Web Site is publiek van aard en alle informatie die hierop wordt ingediend wordt geacht niet-vertrouwelijk te zijn. U erkent dat het indienen van alle uitvindingen belichaamd in iedere Gebruikers Inhoud die u verstrekt een "publicatie" behelst van een dergelijke uitvinding onder de toepasselijke octrooiwetten.

U erkent dat iedere Gebruikers Inhoud die wordt ingediend en / of besproken op de website het voorwerp kan zijn van octrooien, auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten van SPS, haar dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, merk licentiehouders, andere partners of derden. Indien u overweegt om eventuele ideeën, voorstellen, suggesties of oplossingen of andere Gebruikers Inhoud die op de Web Site is ingediend te exploiteren, bent u verantwoordelijk voor passende vereffening van de intellectuele eigendom alvorens u enige exploitatie aanvangt.

11. Claims wegens het overtreden van U.S. auteursrecht

Als u weet of vermoedt dat een van de materialen op deze Web Site (met inbegrip van doch niet beperkt tot materiaal geplaatst op het Forum) zijn gebruikt of gekopieerd op een wijze die het auteursrecht schendt, stuur dan a.u.b. een bericht aan het hieronder aangegeven adres van SPS. Volgens de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act, 17 USC Sec. 512 (c) (3), dient uw bericht te voldoen aan de volgende eisen:

Een fysieke of elektronische handtekening van de eigenaar van het auteursrecht of de persoon die gemachtigd is te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat beweerdelijk wordt geschonden;

Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk dat zou zijn geschonden, of, indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een online site worden gedekt door een enkele kennisgeving, een representatieve lijst van deze werken op die online site;

Identificatie van het materiaal dat beweerdelijk inbreuk maakt op of het voorwerp is van een inbreukmakende activiteit, en dat moet worden verwijderd of niet toegankelijk moet worden gemaakt, en de informatie die redelijkerwijze voldoende is voor ons om het materiaal te lokaliseren;

Informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mail adres waar met u contact kan worden opgenomen;

Een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet toegestaan is door de auteursrecht eigenaar, zijn agent of de wet;

Een verklaring dat de informatie in het bericht juist is en op straffe van meineed, dat u de eigenaar bent van het auteursrecht of dat u gemachtigd bent om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat onderwerp is van de vermeende inbreuk.

De aangewezen instantie voor het indienen van claims wegens schending van het auteursrecht kan als volgt worden bereikt: Speech Processing Solutions GmbH, Gutheil-Schoder-Gasse 8-12, 1100 Wenen, Oostenrijk, Fax: +43 1 60529-1268, E-mail: info@speech.com

De voorgaande informatie is uitsluitend bedoeld voor het melden bij SPS dat er mogelijk sprake is van een schending van uw auteursrechtelijk beschermd materiaal. Alle andere vragen, zoals product-gerelateerde vragen en verzoeken of opmerkingen ten aanzien van oneigenlijke plaatsingen en inhoud, worden via deze weg niet beantwoord.

12. Schadeloosstelling en Vrijwaring

U gaat ermee akkoord SPS, haar dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, merk licentiehouders, andere partners en leveranciers en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, wettelijke vertegenwoordigers, agenten, rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inclusief redelijke honoraria voor advocaten en andere professionals en proceskosten) die voortvloeien uit de terbeschikkingstelling, de inhoud of verzending van enig bericht, data, materiaal of enige andere Gebruikers Inhoud die u op de Web Site plaatst of enige schending van deze Gebruiksvoorwaarden door u. In het geval van een klacht of juridische stappen als gevolg van een bericht, of een andere Gebruikers Inhoud die door u is geplaatst, behoudt SPS zich het recht voor om uw identiteit en alle andere informatie SPS over u kan hebben vrij te geven.

Wanneer u een geschil heeft met een of meer gebruikers, vrijwaart u SPS, haar dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, partners en leveranciers, en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, wettelijke vertegenwoordigers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden van vorderingen, eisen en schade (werkelijke schade en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met dergelijke geschillen.

13. Stilleggen van de Site

We hebben het alleenrecht om te besluiten tot het stilleggen van de Web Site of enig deel daarvan, om welke reden dan ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het niet opslaan of verwijderen van Inhoud en / of Gebruiker Inhoud die door u is geplaatst op de Web Site.

14. SPS Producten

Deze Web Site kan verwijzingen bevatten naar specifieke SPS producten en diensten die niet (onmiddellijk) beschikbaar zijn in een bepaald land. Een dergelijke verwijzing impliceert geen garantie dat dergelijke producten of diensten op elk moment beschikbaar zijn in een bepaald land. Neem contact op met uw locale SPS vertegenwoordiger voor verdere informatie.

15. Safe Harbor-verklaring onder de Private Securities Litigation Reform Act van 1995

De informatie op deze website kan bepaalde toekomstverwachtingen bevatten met betrekking tot de financiële toestand, de resultaten van activiteiten en bedrijven van SPS bepaalde plannen en doelstellingen van SPS in verband daarmee. Wij waarschuwen lezers dat geen enkele toekomstverwachting een garantie behelst voor toekomstige prestaties en dat de werkelijke resultaten kunnen afwijken van verwachtingen voor de toekomst. Toekomstverwachtingen bestaan onder andere in de verklaringen die wij hebben gedaan over onze strategie, ramingen van de groei van de omzet, de toekomstige EBITA en kostenbesparingen, toekomstige ontwikkelingen in onze organische zaken als ook het belang van toekomstige acquisities en onze vermogenspositie. Door hun aard, behelzen toekomstverwachtingen risico's en onzekerheden omdat zij betrekking hebben op toekomstige gebeurtenissen en omstandigheden en er zijn vele factoren die ervoor kunnen zorgen dat de werkelijke resultaten en ontwikkelingen aanzienlijk kunnen afwijken van die uitgedrukt of gesuggereerd in onze toekomstverwachtingen. De toekomstverwachtingen zijn onderworpen aan, onder andere, binnenlandse en internationale economische en zakelijke omstandigheden, de succesvolle implementatie van onze strategie, onze mogelijkheden succesvolle acquisities te voltooien en die acquisities te integreren in ons bedrijf, de voorkeuren van de consument met betrekking tot onze bestaande en nieuwe producten, ons vermogen om nieuwe producten te ontwikkelen en vermarkten, ons vermogen om de voordelen van deze strategie te realiseren, het beleid en de acties van overheids- en regelgevende instanties, veranderingen in wetgeving, en het effect van de concurrentie - een aantal van die factoren ligt buiten onze controle. Als gevolg kunnen onze werkelijke toekomstige resultaten aanzienlijk verschillen met de toekomstverwachtingen over de plannen, doelstellingen en verwachtingen. Bijkomende risico's en factoren zijn opgenomen in de documenten (inclusief SPS meest recente jaarverslag op formulier 20-F) welke gedeponeerd zijn of geleverd aan de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (de "SEC") dat beschikbaar is op de SEC-website op www.sec.gov. Eventuele toekomstverwachtingen die zijn afgelegd door of namens SPS gelden alleen met ingang van de datum waarop ze worden gedaan. We zullen de toekomstverwachtingen niet wijzigen om zodoende rekening te houden met eventuele veranderingen in de verwachtingen ten aanzien daarvan of eventuele veranderingen in gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop een dergelijke verklaring is gebaseerd. De lezer dient alle aanvullende informatie die we hebben gepubliceerd of hebben en/of zullen indienen bij de SEC raadplegen.

16. Geschillenbeslechting

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan en worden uitgelegd naar Nederlands recht. U gaat hiermee akkoord dat voor eventuele geschillen, vorderingen of andere maatregel die voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Web Site, met inbegrip van eventuele geschillen met betrekking tot het bestaan of de geldigheid van deze Gebruiksvoorwaarden onderworpen zijn aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbank te Amsterdam, ervan uitgaand dat u dergelijke geschillen, claims of andere maatregelen uitsluitend indient bij de rechtbank te Amsterdam.

17. Scheidbaarheid bepalingen

Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet wettig of handhaafbaar is, wordt de betreffende bepaling geacht uit deze Gebruiksvoorwaarden verwijderd te zijn, doch blijven alle overige bepalingen volledig geldig en van kracht en wordt de bepaling die geacht wordt niet wettig of handhaafbaar te zijn, vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, voorzover dit wettelijk toelaatbaar is.

18. Geen afstand van recht

Indien SPS nalaat om gebruik te maken van enig recht of rechtsmiddel uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden mag dit niet uitgelegd worden als afstand doen van dat recht of rechtsmiddel, of het nu gaat om huidige of toekomstige acties van enige persoon. Noch de ontvangst van gelden door SPS, noch het vertrouwen van een persoon op de handelingen van SPS zal worden beschouwd als afstand doen van dat recht of rechtsmiddel. Slechts een specifieke, schriftelijke ontheffing ondertekend door een bevoegd vertegenwoordiger van SPS heeft juridisch gevolg.

19. Kopteksten

De kopteksten boven de afdelingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend bedoeld ter verduidelijking en dienen niet als een deel daarvan noch zullen zij op enigerlei wijze invloed hebben op de betekenis of interpretatie van de Gebruiksvoorwaarden.

Dank u voor uw deelname aan onze Web Site.

Laatste versie: 18 november 2015

Contact Waar kopen
Nieuwsbrief

Schrijf u in en blijf op de hoogte van het laatste nieuws